Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã rất quan tâm đến công tác chính trị tuyên truyền và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tuyên truyền. Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của công tác chính trị tư tưởng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tuyên truyền bao quát nhiều mặt trong lãnh đạo, quản lý đất nước và trong đời sống xã hội: nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, cổ động; văn hóa – văn nghệ, báo chí – xuất bản, thông tin đối ngoại; giáo dục, khoa học, công nghệ, các vấn đề xã hội… Những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên truyền đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối Đổi mới của Đảng; xây dựng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trải qua quá trình phát triển, công tác tư tưởng, lý luận ngày càng được đẩy mạnh: tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng. Việc nâng cao chất lượng tuyên truyền cũng là nhiệm vụ thường xuyên và trọng yếu đòi hỏi các tổ chức Đảng cần nghiên cứu, tìm ra các giải pháp, phương pháp để nâng cao sức mạnh, tăng cường giác ngộ nhằm phát triển nhận thức của các đảng viên cũng như quần chúng nhân dân nơi sinh hoạt.

1.    Nhiệm vụ của thông tin tuyên truyền trong công tác xây dựng đảng

Thông tin, tuyên truyền là một trong những bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Thông tin, tuyên truyền gắn liền với cổ động, nên thông tin, tuyên truyền còn là sự cổ vũ, động viên, thúc đẩy quần chúng hăng hái tham gia các phong trào, biến nhận thức, niềm tin thành nhiệt huyết của quảng đại quần chúng, thành hành động cách mạng. Tiếp tục phát huy vai trò và thế mạnh của mình, Đảng ta với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh sáng tạo của các cấp, các ngành, tập trung làm tốt các nhiệm vụ tuyên truyền sau:

Một là, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy trong từng lĩnh vực công tác tuyên truyền. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức, triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; xây dựng niềm tin vào Đảng, chế độ và công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay. Nâng cao nhận thức, thái độ nghiêm túc trong học tập, gắn nhận thức với hiệu quả công việc của tập thể và cá nhân.

Công cuộc đổi mới đã đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế giới và đất nước ngày nay đang diễn ra những biến đổi lớn lao. Nhưng trong mọi biến đổi cũng có một số điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là nhận thức của chúng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội với ba trụ cột là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ba trụ cột được “xây” trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với hai nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và lấy dân làm gốc. Nhiệm vụ tuyên truyền và cách tuyên truyền hiện nay là làm cho nhân dân và cán bộ hiểu được những vấn đề lý luận và thực tiễn đó; làm rõ hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên truyền, tuyên truyền phải giản đơn, rõ ràng, cụ thể, thiết thực, đúng chỗ, đúng lúc. Tuyên truyền là để người dân hiểu, dân tin và làm được. Phải tuyên truyền cả lý luận và công tác. Tuyên truyền lý luận là dạy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền công tác là làm cho người dân hiểu vì sao phải làm những công việc đó? Làm những gì? Làm như thế nào? Tất cả nhằm đem lại lợi cho dân và tránh hại cho dân. Những câu hỏi nêu trên phải được cụ thể hóa, hiện thực hóa. Như Bác dạy: “Các chú phải tự hỏi, tự trả lời. Chứ không phải chờ trên gửi tài liệu xuống, rồi theo một, hai, ba, bốn mà làm”. Bác phê bình những người làm công tác tuyên truyền chỉ nói nào là làm “cách mạng xã hội chủ nghĩa”, nào là “tiến lên chủ nghĩa xã hội”, nào là “xây dựng chủ nghĩa xã hội” làm cho đồng bào khó hiểu, ít người hiểu.

Ba là, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, đề ra các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để nảy sinh vấn đề tư tưởng. Các cấp ủy, các tổ chức đảng phải tăng cường nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của đảng viên. Bởi các biểu hiện về quan điểm, tư tưởng của đảng viên không thể bột phát trong phút chốc mà thường biểu hiện qua nhiều hình thức, nhiều giai đoạn. Chẳng hạn, đảng viên có thể không bằng lòng với một quyết định nào đó của cấp ủy, của chi bộ, đã có phản ứng nhưng chỉ được xem đơn thuần là một hình thức biểu hiện thái độ mà không được đả thông, giải tỏa, dẫn đến sự xa cách, mất lòng tin đối với cấp ủy và chi bộ của mình, từ đó có thể nâng dần thành sự mất lòng tin với tổ chức đảng, với Đảng. Cũng có khi đảng viên do không đủ thông tin, bị thông tin sai lệch dẫn dắt, thậm chí bị quan điểm sai trái lấn áp, không cảm thấy thuyết phục với một hoạt động nào đó của Đảng, từ đó cảm thấy không còn nhiệt tình với Đảng, nếu không được uốn nắn, giải thích kịp thời lâu dần có thể làm lòng tin với Đảng, với lý tưởng của Đảng…

Mặt khác, khi có biểu hiện nào đó dao động, bất mãn, mất lòng tin thì hầu như tất cả các đảng viên sẽ bộc lộ qua thái độ, phát ngôn, hành động, vào lúc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó. Nếu cấp ủy, tổ chức đảng sâu sát, thực sự quan tâm đến đồng chí của mình thì có thể phát hiện ra được và kịp thời chấn chỉnh. Chẳng hạn, khi tiếp nhận một thông tin sai lệch, sai trái nào đó về Đảng, về lãnh tụ, có thể đảng viên không bộc lộ điều đó trong sinh hoạt chi bộ, với đảng viên khác nhưng sẽ thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn hay các công việc được phân công. Nếu được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời, các “vấn đề” về tư tưởng có thể được khắc phục, giữ cho Đảng một đảng viên tốt.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều kênh, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của địa phương. Cái người dân cần là phải nói làm sao thiết thực, dễ hiểu, để người ta hiểu được, hiểu để làm. Tức là phải biết cách tuyên truyền. Nhiều nơi, nhiều cơ quan nói về tiềm năng, khát vọng phát triển, phải đạt khá, giàu, kiểu mẫu là cần thiết, nhưng tuyên truyền là phải cắt nghĩa, phân tích được vì sao hiện nay nói và nhấn mạnh những điều đó? Phát triển cái gì? Phát triển đến đâu? Theo hướng nào, bằng cách nào? Tuyên truyền phải rất thực tiễn thì mới thực hiện được khát vọng. Tuyên truyền đừng để người dân hiểu sai về cái đúng, hiểu xấu về cái tốt, cái đẹp của khát vọng thành “phong trào khát vọng”, “hội chứng khát vọng”.

Tuyên truyền không phải nhắc lại Văn kiện của Đảng, Nhà nước, mà phải làm cho quan điểm của Đảng, Nhà nước thấm sâu vào tim óc người dân, khẳng định niềm tin, khơi dậy quyết tâm và hành động. Tuyên truyền ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào còn nhiều khó khăn thiếu thốn về cơm ăn áo mặc, điện, nước, trường học, bệnh xá, đường sá…, càng phải rất thiết thực. Ý định của những người làm công tác tuyên truyền là tốt, muốn khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chính sách đúng đắn của Chính phủ, bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, tính đột phá về lý luận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, v.v.. Ý định tốt nhưng khi tuyên truyền phải xuất phát từ thực tế, không thể xuất phát từ ý muốn chủ quan của người tuyên truyền, tuyên truyền để mà tuyên truyền, tuyên truyền “lấy được”. Tuyên truyền không thiết thực, không đúng lúc, đúng chỗ, có thể biến ý định tốt thành không tốt, biến cái hay thành cái dở, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng vậy. Bác dạy: “Nói thế nào cho đồng bào hiểu được, đồng bào làm được, đó là nói được chủ nghĩa Mác – Lênin. Nói thiết thực, nói đúng lúc, đúng chỗ mới là hiểu được chủ nghĩa Mác – Lênin. Nếu nói không đúng chỗ không phải là chủ nghĩa Mác – Lênin”. Người chỉ rõ: “Các chú dạy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, chắc có nhiều người thuộc, nhưng các chú có làm cho mọi người hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là thế nào không. Theo Bác, hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác… Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin”. Lời Bác dạy vẹn nguyên giá trị đối với công tác tuyên truyền hiện nay

Năm là, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên địa bàn, trong đơn vị công tác. Tăng cường các giải pháp quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của internet, mạng xã hội và các phương tiện có liên quan, phù hợp với yêu cầu của thời đại công nghệ số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của đối tượng thù địch trên không gian mạng, phát hiện các trang web, blog, tài khoản facebook, zalo đăng tải những nội dung sai trái, thù địch; sớm phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; phát hiện tổ chức, cá nhân sở hữu các trang mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. Tăng cường kết nối hệ thống các trang web, blog, fanpage giữa Trung ương và địa phương; phát huy ưu thế của internet, mạng xã hội để trở thành cánh tay nối dài của các cơ quan làm công tác tư tưởng, báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, lẩn khuất, có lúc công khai, trắng trợn; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm.

Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị – xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng XHCN.

Các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội (Zalo, Facebook, TikTok…), các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền chống phá; tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” có “kịch bản”, đánh vào nhận thức, tâm lý “đám đông” theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Chúng tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các kênh facebook, youtube… để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”. Chúng dựng lên các video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Thông tấn và một số báo, đài chính thống để đưa tin. Mánh lới của chúng là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người.

Sáu là, tuyên truyền, nhân rộng nhằm động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời phong kiến, Nho giáo coi tu thân và gương mẫu (lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ) là yêu cầu đạo đức hàng đầu đối với việc giáo dục con người và quản lý xã hội. Tuy nhiên, Nho giáo thường chỉ đặt trọng tâm nêu gương vào những người quản lý xã hội, những bậc quân tử…, còn Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm giáo dục đạo đức là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trong xã hội ta, ai cũng là chủ thể và cũng là đối tượng của giáo dục đạo đức. Vì vậy, ai cũng có thể và cần phải luôn luôn nêu tấm gương về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh việc nêu gương đạo đức của cán bộ, đảng viên có tác dụng giáo dục quần chúng rất cao. Người thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, ở mọi nơi; nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Để phát huy sự nêu gương trong giáo dục đạo đức cách mạng, năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động và qua đó tạo ra cả một phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn xã hội – phong trào “Người mới, việc mới”, sau này gọi là “Người tốt, việc tốt”.

Tư tưởng về sử dụng những tấm gương “Người tốt, việc tốt” để giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện sự bao quát, tầm nhìn của vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đối với công tác giáo dục đạo đức, cũng như hiệu quả của công tác này trong xây dựng chế độ xã hội mới. Từ thực tiễn “cả cuộc đời vì nước vì dân” của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, trong đó, điều nổi bật và dễ nhận thấy nhất là sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và thực hành đạo đức.

Bảy là, tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác Tuyên truyền, nhất là cán bộ tuyên truyền ở cơ sở. Cần tạo sự chuyển biến mới tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là bổ sung, cập nhật kiến thức, lý luận chính trị mới cho cán bộ, đảng viên các cấp và nhân dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng theo hướng người giữ chức vụ càng cao càng cần nêu gương trong nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu các cấp, cơ quan giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trung ương, trường chính trị các tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Nâng cao tinh thần tự giác, khả năng tự phòng, chống, tự bảo vệ cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

2.    Công tác tuyên truyền trong các tổ chức đảng tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là một lĩnh vực hoạt động trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị trong xã hội. Trong đó, tuyên truyền chính trị có vai trò cực kỳ quan trọng đối với một chính Đảng cầm quyền, nhằm giải thích, thuyết phục, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ công cuộc cách mạng và hành động theo đường lối, tư tưởng chính trị của Đảng. Đánh giá về vai trò của công tác tuyên truyền chính trị, V.I. Lênin nhấn mạnh: “Nhiệm vụ thứ nhất của bất cứ một chính đảng nào có trọng trách đối với tương lai là thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn của cương lĩnh và sách lược của mình”. Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong thời gian qua diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời là thời điểm nước ta vừa nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, vừa tiếp tục xử lý những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2022 nước ta đã đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022; các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh; tổ chức thành công, tham dự và đạt thành tích cao tại nhiều sự kiện văn hóa thể thao lớn của khu vực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ… Đạt được những kết quả đó là nhờ chúng ta đã khơi dậy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, có những đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền chính trị.

Mục tiêu hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng là không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận mà còn hoạt động với tôn chỉ tăng trưởng kinh doanh song hành thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, hướng tới khách hàng và người lao động. Đơn vị luôn xác định, nền tảng của sự phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững theo đúng chủ trương của Đảng là phải tuân thủ, bám sát nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn hệ thống là nhiệm vụ hết sức quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chi, đảng bộ trong toàn hệ thống Ngân hàng Ngoại thươnng đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện nhất là trong công tác tuyên truyền. Theo đó, bằng việc tổ chức học tập, quán triệt các vấn đề cấp thiết về tư tưởng trong thời đại mới, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy; tính chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được củng cố. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Các chi, đảng bộ tại các Ngân hàng thương mại trong khối Ngân hàng nhất là Vietcombank đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng. Đặc biệt, chú trọng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Xác định sinh hoạt chi bộ là góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, các chi bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xác định mỗi đảng viên là một hạt nhân nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác phát triển Đảng luôn được các chi, đảng bộ ngân hàng chú trọng. Các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm. Các tổ chức đoàn thể của các ngân hàng nhanh chóng kiện toàn, phát huy được vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với nâng cao hiệu quả kinh doanh, qua đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Từ khi Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 2/2013) quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến nay, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trong những thành tựu mà Đảng ta, đất nước ta đạt được có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan Đảng, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng tại Vietcombank và ngành ngân hàng. Với mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, Vietcombank luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với công cuộc phòng chống tham nhũng của ngành Ngân hàng nói riêng và đất nước nói chung.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, trong đó: Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của ngành, của tỉnh; tiếp tục cử và tạo điều kiện cho đảng viên đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; chú trọng công tác giáo dục truyền thống nhân các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của các tỉnh và của ngành diễn ra trong năm; thường xuyên nắm và xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là kế hoạch sinh hoạt chuyên đề. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tập trung lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn với tổ chức triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, các điển hình tiên tiến được phát hiện, lựa chọn, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nổi bật, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là tấm gương tiêu biểu có tác động tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị để các tập thể, cá nhân khác tham khảo, học tập, làm theo. Đối với tập thể, Vietcombank khuyến khích nghiên cứu đề tài khoa học mới, cách làm hay; xây dựng đơn vị văn minh, chuyên nghiệp, phong cách, lề lối làm việc chủ động, hiệu quả; duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nội quy cơ quan; thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của đơn vị; tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương, đơn vị và của ngành.

Đối với từng cá nhân, Cấp uỷ Vietcombank tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động rèn luyện gắn liền với các chỉ tiêu phát triển kinh doanh, cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, đề tài để nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng suất trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của ngành và đơn vị. Tích cực đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Mỗi cá nhân cần có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần luôn nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến cần thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng người, đúng thành tích. Tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập thể, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực công tác, trong toàn ngành.

Tại các đơn vị, luôn đề cao, chủ động tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích đưa tin, bài và hình ảnh về quá trình phấn đấu, làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong đơn vị trên các phương tiện truyền thông; trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm với các điển hình tiên tiến qua hình thức tọa đàm, báo cáo kinh nghiệm, hội nghị; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến thông qua các sự kiện quan trọng; ghi danh sổ vàng truyền thống của đơn vị, hệ thống và ngành Ngân hàng. Định kỳ hằng năm và kết thúc giai đoạn tháng- quý, tổ chức đánh giá, lựa chọn những điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc có hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác và qua các phong trào thi đua để có hình thức động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Đối với tổ chức Công đoàn trong các đơn vị thành viên và các tổ chức đoàn thể, cấp uỷ tăng cường vận động, giáo dục đoàn viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền điển hình tiên tiến; phối hợp với công tác chuyên môn xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua và tuyên truyền điển hình tiên tiến. Thông qua công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, cấp uỷ sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và chất lượng.    

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng có tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống thực tiễn. Xã hội ngày càng phát triển hiện đại đòi hỏi một môi trường thông tin ngày càng rộng mở, đa dạng, bảo đảm quyền và nhu cầu được thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời cũng đặt ra những thách thức đối với công tác tuyên truyền chính trị, cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, hiện đại hóa, nâng cao tính thuyết phục. Hơn nữa, thông tin kịp thời, đúng đắn, có định hướng có ý nghĩa quan trọng hướng dẫn dư luận, giáo dục chính trị – tư tưởng, nâng cao dân trí, chủ động ngăn chặn và đấu tranh với những thông tin sai lệch, các luận điệu xuyên tạc chống phá… Thực tiễn đó đòi hỏi công tác tuyên truyền chính trị cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

3.    Nâng cao chất lượng tuyên truyền trong các tổ chức đảng tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong các tổ chức Ngân hàng đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của cán bộ nhân viên tham gia phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng tại địa phương và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đề làm được điều đó cần rốt ráo thực hiện các nội dung sau:

Một là, công tác tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cần được thực hiện thường xuyên, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ hành động thực hiện theo định hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Việc tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về nội dung các kỳ họp Trung ương, kỳ họp Quốc hội cần được chú trọng, bảo đảm tính thời sự, lan tỏa tinh thần, kết quả các kỳ họp, sự kiện chính trị vào đời sống xã hội. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cần được cấp uỷ chỉ đạo quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các đối tượng quần chúng với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, chuyển tải tinh thần, nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua tuyên truyền triển khai các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động sản xuất, như trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… tại các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác tuyên truyền chính trị. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan cần coi tuyên truyền chính trị là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của mình. Theo đó, thường xuyên chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng, gắn với quá trình, kết quả, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức những vấn đề lý luận cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Việc tuyên truyền chính trị cần được tiến hành thường xuyên, chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là vào dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Đổi mới nội dung: Nội dung thông tin trong công tác tuyên truyền, cổ động phải mang hàm lượng trí tuệ và tính khoa học cao hơn; cụ thể, thiết thực hơn, sát thực tế và kịp thời hơn, phù hợp hơn với các nhóm đối tượng tiếp nhận thông tin. Đối với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế cần có nhiều thông tin, đưa thông tin kịp thời, có phân tích sâu sắc, đánh giá đúng và chỉ rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước để định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực.

Đổi mới phương thức: Nên kết hợp giữa nhiều phương pháp, hình thức và phương tiện với nhau trong quá trình truyền tải thông tin. Cần tạo ra nhiều diễn đàn, hình thành văn hóa đối thoại; xây dựng môi trường công khai, minh bạch thông tin tạo điều kiện cho đối tượng được tham gia thảo luận những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Khi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật được ban hành, công tác tuyên truyền, cổ động cần giải thích, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đó. Đồng thời, cần chỉ ra lộ trình và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện để động viên, cổ vũ mọi người hành động hiện thực hóa nó trong đời sống xã hội.

Trong điều kiện hiện nay, cần có sự phối hợp giữa tổ chức đảng tại các Chi nhánh với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn để thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động. Có ba phương thức phối hợp: phối hợp theo chiều dọc (từ trên xuống); phối hợp theo chiều ngang (phối hợp giữa các cơ quan cùng cấp) và phối hợp chéo (tức là vừa phối hợp theo chiều dọc vừa phối hợp theo chiều ngang). Dù phối hợp theo phương thức nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc: đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng; phát huy sức được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động; không được chồng chéo, lấn sân và triệt tiêu sức mạnh của nhau.

Hai là, nhận thức đúng đắn về việc kết hợp chặt chẽ giữa các phương tiện tuyên truyền, cổ động truyền thống với các phương tiện tuyên truyền, cổ động hiện đại. Chúng ta đều nhận thức được rằng, khi sử dụng các phương tiện thông tin tuyên truyền, cổ động truyền thống trong lịch sử dân tộc và các phương tiện thông tin tuyên truyền, cổ động hiện đại thì mỗi phương tiện này đều có những ưu thế và hạn chế nhất định. Để thực hiện điều này cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chính trị theo hướng hiện đại hóa, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với đối tượng và thực tiễn. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực”. Theo đó, cần phát huy các phương tiện truyền thông xã hội trong việc cung cấp thông tin chính thống, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời; chú trọng tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc; tôn vinh các anh hùng trong lịch sử dân tộc và những tấm gương người tốt, việc tốt; định hướng hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, vừa kịp thời phản ánh mọi mặt của đời sống thực tiễn, vừa chuyển tải nội dung thông điệp chính trị đến với các đối tượng, bảo đảm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Các phương tiện truyền thống có những ưu thế và hạn chế cơ bản như: Nội dung thông tin chính xác, đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nội dung và phương thức tuyên truyền, cổ động tương đối phù hợp với đối tượng (kể cả cá nhân và nhóm đối tượng); tính tương tác cao và tạo điều kiện cho người tiếp nhận thông tin dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo; ít tốn kém về kinh phí…Tuy nhiên khi sử dụng các phương tiện truyền thống cũng xuất hiện một số hạn chế như: Thông tin đến với đối tượng thường chậm, không kịp thời; phạm vi tác động của thông tin hẹp; đối tượng tiếp nhận thông tin hạn chế và thường bị chi phối bởi khả năng, nhận thức chính trị và khả năng, mức độ cảm nhận giá trị văn hóa, nghệ thuật; hiệu quả tuyên truyền thường phụ thuộc vào trạng thái và chất lượng hoạt động của tổ chức giữ vai trò là chủ thể.

Các phương tiện hiện đại, nếu phân chia một cách tương đối, thường bao gồm một số phương tiện như phát thanh; truyền hình, báo in; báo mạng điện tử; trang thông tin điện tử; mạng xã hội; internet… Các phương tiện này có những ưu thế cơ bản như: đưa thông tin xa nhất, nhanh nhất với thời gian ngắn nhất và gần như đồng thời những sự kiện, sự việc xảy ra do hệ quả của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ mới đem lại; phạm vi tác động rộng rãi đến tất cả các vùng, miền và mọi đối tượng khác nhau trong xã hội; tích hợp được nhiều công năng của các thể loại truyền thông khác và là trang thông tin mở; nguồn tin phong phú, đa dạng, đa chiều và tích hợp được nhiều công cụ vui chơi, giải trí; là diễn đàn quan trọng cho mọi đối tượng bày tỏ quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm tư, nguyện vọng và cũng là phương tiện tuyên truyền, cổ động giáo dục, tổ chức quần chúng; dễ dàng tạo lập, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, giám sát và phản biện xã hội…Tuy nhiên, các phương tiện hiện đại cũng có những hạn chế đòi hỏi cán bộ tuyên truyền, cổ động cần nắm vững để hạn chế tới mức thấp nhất sự tác động tiêu cực, đó là: chi phí cho việc sử dụng các phương tiện này rất tốn kém về kinh phí và phụ thuộc vào sự phát triển của kinh tế và của khoa học công nghệ; khả năng tiếp cận thông tin trên các phương tiện hiện đại của người sử dụng phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh địa lý của vùng, miền; nội dung thông tin khó kiểm soát, khó kiểm chứng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi ta đang chấp nhận việc liên kết sản xuất nội dung chương trình cho các phương tiện truyền thông hiện đại; khả năng lộ thông tin bí mật cao và dễ tán phát thông tin nhạy cảm; thông tin cá nhân của người dùng dễ dàng bị đánh cắp; là môi trường thuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng đưa thông tin xấu, độc hại, quan điểm sai trái nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc…

Như vậy có thể khẳng định, khoa học – công nghệ dù phát triển đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn được các phương tiện tuyên truyền, cổ động truyền thống. Vì thế, khi kết hợp giữa các phương tiện hiện đại với các phương tiên truyền thống thì những ưu điểm của các phương tiện truyền thống sẽ khắc phục tương đối tốt những hạn chế của các phương tiện hiện đại và ngược lại. Đây cũng là nhận thức mới để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, cổ động trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, cơ quan cần nâng cao hiệu quả, tạo những ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Với việc quán triệt các tài liệu tuyên truyền, tổ chức các cuộc về nguồn, ôn lại các địa danh và bối cảnh cách mạng, kỷ niệm các sự kiện, từ đó góp phần xây dựng bầu không khí phấn khởi, làm nên những dấu ấn, tác động sâu sắc tới tư tưởng, dư luận cán bộ, góp phần tạo nên hiệu ứng tuyên truyền sâu đậm, tác động mạnh mẽ tới tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp quần chúng cán bộ nhân viên; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường dân tộc…

Ba là, mở rộng tuyên truyền xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức nhất là việc tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng định hướng tuyên truyền thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, như Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo những bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, mục tiêu quốc gia (như cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh) đạt nhiều kết quả, có tác dụng nêu gương, cổ vũ các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia.

Cần chú trọng tuyên truyền xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương. Tuyên truyền tốt phải gắn với thực hiện tốt, nói đi đôi với làm, có như vậy thì quần chúng mới noi theo, nếu không thì sẽ phản tác dụng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích”, bởi “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cho nên, chúng ta cần chú trọng tuyên truyền lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong hệ thống chính trị, những tập thể, cá nhân tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nâng cao “sức đề kháng”, ý thức cảnh giác, thấy rõ đúng sai và trách nhiệm trước việc tiếp nhận thông tin.

Có thể nói, công tác tuyên truyền một khi được vận dụng nhuần nhuyễn sẽ thể hiện đúng vai trò là mũi nhọn xung kích, là “vũ khí” sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng nhân dân, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Xác định việc xây dựng và phát triển công tác Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và là nền tảng sức mạnh cho sự phát triển bền vững của Vietcombank; gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng thấm nhuần vào văn hóa Vietcombank với các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh của hệ thống. Từ đó trên tinh thần sáng tạo và áp dụng ở các đơn vị thành viên một cách hiệu quả nhất, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa Vietcombank; gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh của hệ thống.

Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn giữ vị thế là một ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, luôn gương mẫu đi đầu trong việc nghiêm túc chấp hành và triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng bộ Vietcombank nói chung và các Chi nhánh nói riêng đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, xứng đáng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Vietcombank đã và sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, những giá trị nhân văn từ tư tưởng đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa Vietcombank phát triển bền vững, tiến xa hơn nữa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa “Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵn sàng – Đổi mới – Bền vững – Nhân văn” theo kịp những thay đổi của bối cảnh công nghệ 4.0. 

Nguyễn Đăng Cảnh Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88